skip to Main Content

Ondersteuning

Overzicht SIDO regeling

Utrecht Natuurlijk stimuleert duurzame initiatieven in Utrecht. We stellen in opdracht van het College van Burgemeester en wethouders budget beschikbaar voor initiatieven die aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Utrecht. Dit budget is € 90.000 per jaar.

Initiatiefnemers nemen contact op met Utrecht Natuurlijk. Utrecht Natuurlijk beoordeelt de kans van slagen. Een van onze adviseurs begeleidt het initiatief en onderzoekt of het  kans maakt op een bijdrage uit het SIDO budget. Er zijn explicite voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Daarna volgt de officiële aanvraag. De regeling gaat uit van opdrachtverstrekking door Utrecht Natuurlijk.

Toegekende opdrachten 2017Inhoud van het initiatiefToegekend bedrag ex. BTW
Circuit advies, Renée MengerCommon Ground. Vluchtelinggezinnen hebben zonder uitzondering langdurig geleden onder barre omstandigheden en oorlog in hun land en tijdens hun vlucht. Vaak ook hebben zij elkaar lange tijd moeten missen omdat een gezinslid vooruit is gereisd. Vervolgens wordt een zware wissel getrokken op uithoudingsvermogen en veerkracht, onder meer door onzekere en langdurige IND-procedures. Door het bieden van een fijne, vreedzame buitenactiviteit samen met anderen, waarbij de natuur ons helpt, kunnen we bijdragen aan herstel van vertrouwen, emotionele balans en een gevoel van verbondenheid; zowel bij de vaders en moeders als bij de kinderen. De tuin, het perceel aan de Kanaalweg wordt daarmee optimaal benut in haar sociale functie; in dit geval voor vluchtelinggezinnen.

Een belangrijk tweede effect is dat de ouders en kinderen in contact komen met Nederlandse ouders en kinderen in een informele sfeer; uitwisseling, belangstelling, gedeelde ervaring; ontmoeting.
Een derde belangrijk effect is het delen van de oogst. De gezinnen hebben in het AZC een kookgelegenheid, maar moeten in hun levensonderhoud voorzien op basis van zogenoemd leefgeld. De opbrengst van de tuin geeft daarop een materiële aanvulling.
€ 11.342,40
Het groene bureau / groene generatie / Thuis StruijkDe Utregse Duurzaamheidsspelen. The Sustainability Game (TSG) is dé manier om de integratie van duurzaam denken en doen te versnellen. De kern van TSG is een persoonlijk duurzaamheids-assessment in spelvorm. Daarmee testen individuen en groepen zichzelf op duurzaamheidscompetenties (kennis, vaardigheden en houding). Vanuit dat inzicht worden leerdoelen geformuleerd zodat de investering in duurzame menskracht concreet en structureel is. Bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen worden daardoor beter in staat gesteld om inhoudelijk invulling te geven aan de duurzaamheidsambities én om beter onderlinge afstemming te bereiken. Dat brengt de versnelling in duurzame ontwikkeling. In absolute zin is het assessment echt een spel dat leuk, leerzaam en prikkelend is. Het is bewezen dat gamification leidt tot drempelverlaging en binding bij deelnemers.
In het kort:
* creëert betrokkenheid bij duurzaamheidsabities
* identificeert change-agents
* analyseert aanwe4zige en ontbrekende competenties (van individuen én groepen)
* geeft toegang tot (extern) duurzaam talent
* biedt handvatten voor leer- en verbeterprocessen
€ 18.000,-
Stichting Markt om de HoekMarkt om de Hoek is als pioniersinitiatief in 2017 verder gegaan om een vaste ontmoetingsplek te creëren in Park Oosterspoorbaan. Er zijn in 2017 vier markten georganiseerd in samenwerking met diverse lokale partners om het draagvlak van de markt en Park Oosterspoorbaan nog verder te vergroten. Met de markt werden mensen uit diverse wijken verbonden, werden buurtbewoners geactiveerd tot deelnemen aan activiteiten in de eigen wijk en werden bewoners en bezoekers gemotiveerd tot het kopen van lokale, duurzame producten. Ook is er een platform gecreëerd voor alle Oosterspoorbaan initiatieven om zich te kunnen presenteren en om samen te werken. Daarnaast is er een goede basis gelegd om de markt op grotere schaal of in andere wijken te kunnen organiseren.€ 16.111,-
Stichting TechnotrendEnergy Challenge. Energy Callenges is een Real Life Game. Leerlingen gaan op hun school aan de slag met energiebesparing. Ze ontwerpen een campagne, voeren kleine technische maatregelen uit en betrekken zoveel mogelijk mensen bij het project. Ze strijden hierbij tegen leerlingen teams van andere scholen. Er is een Kick-off waar alle teams samen starten. Vijf maanden later is er een finale waar de teams met de origineelste en beste campagnes mooie prijzen winnen.
De leerlingen berekenen de besparing die ze op school hebben weten te realiseren en onderhandelen met hun schoolleiding over waar het bespaarde bedrag aan besteed gaat worden. Bijvoorbeeld aan nog meer duurzame maatregelen, of natuurlijk nog een keer meedoen met Energy Challenges.
De competitie Engery Challenges is een stap in het verduurzamen van het onderwijs. Het is de sneeuwbal die uiteindelijk een hele sneeuwpop wordt. Want met het bespaarde geld kan weer opnieuw geïnvesteerd worden in duurzame maatregelen, waarna er nog meer bespaard wordt, waarna er nog meer geld vrijkomt, enzovoorts.
Net alleen de panden worden verduurzaamd, maar ook het lesmateriaal. Scholen die dit willen helpen we om als Energie Ambassade in de wijk te fungeren, waarbij zij een rol nemen in de verduurzaming van de wijk.
Dit doen de scholen door kennis te verspreiden, te verbinden en bijvoorbeeld door samen met de buurtbewoners zonnepanelen aan te schaffen, waardoor iedereen korting krijgt en zo elkaar helpt om te verduurzamen.
€ 9.123,-
Milieucentrum UtrechtDuurzame Stad Monitor Utrecht heeft als doel de uitdagingen waar de stad op duurzaamheid en milieugebied voor staat, inzichtelijk en zichtbaar te maken. Deze monitor laat zien in welke mate de stad duurzaam, leefbaar of gezond is. Belangrijke opzet is om concreet te maken wat er de komende jaren in de stad kan of moet gebeuren om dit te verbeteren. De opzet van deze duurzame stad monitor is ontleend aan de gezonde stad monitor uit Amsterdam en is bedoeld om de inwoners van Utrecht, bedrijven, overheid, organisaties en politiek te laten inspireren en aan te zetten tot meer actie. Het tweede deel van 2017 is een geschikt moment om zo mogelijk de politieke agenda en of ambities voor een volgend college (gemeenteraadsverkiezingen maart 2018) te beïnvloeden.€ 9.025,-
LandgereeschapGroene Loperpaden vormen een netwerk van bijzondere wandelroutes door de stad. De groenste
routes. Dwars door buurten, langs plekken waar de natuur op zijn mooist is of zou kunnen worden. De
‘groene loper’ wordt uitgerold voor en door de buurtbewoners: wandelaars en hardlopers, rustzoekers
en spelende kinderen. Maar natuurlijk kunnen ook anderen het pad beleven en ervan genieten. Het is
een plezierige en actieve manier om betrokkenheid bij stadsnatuur en openbare ruimte te vergroten
en de stad samen met haar bewoners te vergroenen en te beheren.
Na het uitzetten van de route, kan deze direct gebruikt worden. Actieve bewoners langs de route zetten
zich vervolgens in om de route nog groener en schoner te maken. Op korte en lange termijn.
Georganiseerde bewoners signaleren verbeteringen, verhogen de natuurwaarde, pakken waar
mogelijk het onderhoud op en verwijderen het zwerfafval.
Sociale cohesie en leefbaarheid krijgt door de paden een impuls. Buurtbewoners kunnen door de
routes bovendien bijdragen aan de klimaatbestendigheid van de stad en het verbeteren van hun eigen
leefomgeving. Goed voor mens, plant en dier. Bij groot succes is voorzien in mogelijkheden voor opschaling van het concept.

€ 6.000,-
Johann WinterhagerCommunity Supported Agriculture (csa) oftewel gemeenschapslandbouw is natuur- en milieuvriendelijike landbouw waarbij burgers en lokale landbouwers heel direct samenwerken. De burger is deelgenoot van de boerderij en betaalt een jaarlijkse bijdrage aan de boer in ruil voor een wekelijkse voedseltas. Op deze manier is de boer zeker van een eerlijk inkomen, en kan de burger rekenen op vers, gezond voedsel. Om dit model van landbouw in Nederland te promoten is de film ‘Wij oogsten hier geluk’ gemaakt.
De vertoning zal een bijdrage leveren aan draagvlak voor gemeenschapslandbouw in de lokale economie van Utrecht. Door meerdere stakeholders uit te nodigen en bij elkaar te brengen, waaronder Slow Food Utrecht en haar youth network (SFYN), Utrecht Natuurlijk, Duurzame Week, NMU en uiteraard csa boeren worden krachten gebundeld die kunnen helpen gemeenschapslandbouw in Utrecht op een hoger plan te tillen. Mogelijke spin-off kan zijn dat nader onderzoek komt naar de (behoeftes van) csa boeren in Utrecht, of andere nader overeen te komen gezamenlijke inspanningen.

Tegelijkertijd levert de vertoning een bijdrage aan burgerschap door het brede publiek bewust te maken over de mogelijkheid om als consument invloed uit te oefenen op het voedselsysteem en meer duurzame keuzes te maken waar mens, milieu en natuur van kunnen profiteren. Minimaal 5% van de toeschouwers neemt naar aanleiding van de filmvertoning een abonnement bij een csa boer.
€ 255,-
IVN Utrecht - Schoolpein als BuitenlokaalIn de periode 2013-2016 werkten IVN en Jantje Beton aan de realisatie van 70 Gezonde Schoolpleinen. Deze scholen hebben inmiddels een plein waar kinderen de ruimte krijgen om te bewegen en te spelen in een uitdagende en groene omgeving. Tevens wordt het Gezond Schoolplein gebruikt als buitenlokaal. Hiermee draagt een Gezond Schoolplein bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen.

Om het gebruik van de schoolomgeving voor buitenles te stimuleren organiseerden IVN en Jantje Beton in 2016 de eerste Nationale Buitenlesdag met 125 deelnemende scholen. In 2017 groeide dit aantal tot 1700 scholen. Eén van de grootste knelpunten voor scholen is dat de schoolomgeving ongeschikt is voor buitenlessen. Met dit project pakken we dit knelpunt aan. Dit doen we door het organiseren van een ontwerpwedstrijd voor scholen in de Provincie Utrecht met een focus op de stad Utrecht. Scholen dienen hun creatieve ideeën in voor een kleine ingreep op het schoolplein waardoor het schoolplein geschikt wordt als buitenlokaal. Met speciale aandacht voor een buitenlokaal op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. Uit de inzendingen worden 5 winnaars geselecteerd, zij ontwikkelen samen met een expert het idee door tot een uitvoerbare ingreep. De winnaars krijgen daarnaast begeleiding over het gebruik van het buitenlokaal en de schoolomgeving voor buitenlessen. Zo worden schoolpleinen van vijf scholen in de Provincie Utrecht uitgerust met een buitenlokaal én wordt er gewerkt aan het vergroten van het aantal buitenlessen.

€ 10.000,-
Savai BV / Hadewich Hoekstra - Vers uit de TuinIn gemeente Utrecht zijn veel mensen actief met een moestuin. In eigen tuin of op daarvoor
beschikbaar gestelde stukjes grond. Deze mensen zijn het jaar rond met veel liefde hun eigen groente
en fruit aan het verbouwen. En dan ineens, tijdens oogsttijd (de periode verschilt per type groente),
zitten ze met een enorme berg courgettes, komkommers, wortelen, pompoenen, boontjes of wat ze
dan ook verbouwen. Vaak te veel om zelf te consumeren.
Met Vers uit de tuin krijgen moestuinders de mogelijkheid om hun vers geteelde groente en fruit te
delen met buurtbewoners. Tegen een kleine vergoeding of gratis, dat mogen ze zelf bepalen.
Via een online platform – een website ontwikkeld voor gebruik op mobiele telefoon – laten de
moestuinders weten een berg boontjes (of andere groente/fruit) over te hebben. Ze posten een foto,
korte omschrijving en geven aan waar mensen de boontjes kunnen ophalen. Inwoners van gemeente
Utrecht zien dit, komen langs en hebben die avond ingrediënten voor een gezonde maaltijd. Mooi voor
de moestuinders om hun oogst te kunnen delen (waar ze vaak trots op zijn), en om overschotten een
nuttige bestemming te kunnen geven. En fijn voor de bewoners van gemeente Utrecht om een
gezonde maaltijd op tafel te kunnen zetten. Bijkomend voordeel is de sociale component:
buurtbewoners die elkaar op een leuke manier leren kennen.
€ 5.420,-
Back To Top